โรงเรียนแม่ทะวิทยา

             ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม .. 2509  หมู่บ้านท่าแหน หมู่ที่ 7 ตำบล แม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชน ใน อำเภอแม่ทะ ให้สูงขึ้น และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยมิต้องเดินทางไปศึกษาต่อในโรงเรียนประจำจังหวัด ซึ่งการคมนาคมลำบากมา  โรงเรียนแม่ทะวิทยาได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม .. 2509 ได้สอนตามหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ในปี พ.. 2515 และในปี ..2517 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งให้ยุบโรงเรียนแม่ทะซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายสังกัดกรมสามัญศึกษาธิการ (เดิม)รวมกับโรงเรียนแม่ทะวิทยาในปี ..2524 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้โรงเรียนเปิด รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (..4-5 และ ม.4-6) ในปี ..2528 โรงเรียนได้ยกระดับเป็นโรงเรียนขนาดกลางและเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรทำให้มีการปรับตำแหน่งผู้บริหารจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนแม่ทะวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน 

 
 
View All
 
โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133
Maethawittaya@gmail.com
Maethawittaya School Lampang Thailand.
Engine by MAKEWEBEASY